top of page

BESKRIVELSE AF JUVRE ENGSØ

 

På nordenden af Rømø er man igang med etablering af Rømøs største ferskvandssø.
Det foregår på Juvre enge, hvor cirka 23 hektar bliver omdannet til

et større sø- og vådområde 

Projektets formål er at skabe en naturperle til gavn for især fugle og padder på nordenden af Rømø, hvor der i dag ikke er større arealer med ferskvand. 

 

Der er inden for projektområdet planlagt etablering af en sø på ca. 10 ha med små øer, samt 8 små bekkasinskrab omkring søen, på hver ca. 400 m². Projektets udformning er designet af Jesper Tofft fra det rådgivende konsulentfirma Ravnhøj Consult.

Arealet omkring søen skal efterfølgende afgræsses ekstensivt med kødkvæg og det forventes at engene vil udvikle sig fra kulturenge domineret af rajgræs, til mere artsrige enge med mere naturlig hydrologi.

Bekkasinskrabene vil skabe bedre levevilkår for strandtudsen. Strandtudsen har tidligere været meget udbredt på Rømø, men har i mange år været i tilbagegang.

 

Med den kystnære placering midt i Vadehavet og med Vadehavets meget store fugleforekomster, forventes det, at det kommende naturareal med søen, småøer, bekkasinskrabene og engene, vil tiltrække mange fugle.

Blandt kommende ynglefugle i området forventes bl.a. skeand, knarand, grågås, troldand, fjordterne, havterne, klyde, rødben, stor kobbersneppe, strandskade og vibe.

På sigt vil der måske også kunne komme brushane, engryle, sorthalset lappedykker, lille præstekrave, hættemåger, sandterne og skestork. 

Når de store fugletræk kommer til Vadehavet i for- og efteråret, forventes en lang række ænder, gæs og vadefugle, at kunne bruge området som rasteplads, eksempelvis ved højvande i Vadehavet eller kraftig blæst/storm. 

En stor trussel for ynglefuglene i vadehavsområdet er ræv og mårhund, der begge findes på Rømø.

Disse rovdyr æder både fugleunger, æg og padder. For at sikre de sårbare dyr, opføres et såkaldt prædator-sikkert hegn og/eller en flydespærre rundt om hele projektområdet, så de trygt kan yngle.

En lang række andre dyre- og plantearter vil ligeledes kunne etablere sig i området, så den lokale biodiversitet styrkes. 

bottom of page